Huis

Ons huis

Het Johannes Hospitium De Ronde Venen is opgericht op 17 november 1997. In februari 1998 werd gestart met de verbouwing van het voormalige kruisgebouw aan het Kamgras in Wilnis. De naam van het hospice is afkomstig van Johannes die de inspirator is van de Johanniter Orde. Meer informatie vindt u op www.johanniterorde.nl

 

Wilnis ligt vlakbij

Voor sommigen is Wilnis nog een onbekende plaatsnaam. Maar we zijn dichterbij gevestigd dan u wellicht denkt. Ons dorp ligt tussen Amsterdam en Utrecht. Wilnis is één van de acht dorpskernen van de gemeente De Ronde Venen, deel uitmakend van het Groene Hart. Utrecht en Amsterdam zijn een half uurtje verwijderd van onze locatie. We zijn per bus bereikbaar vanuit Amsterdam, Amstelveen, Breukelen, Hilversum en Woerden.

Het Johannes Hospitium in beeld

We laten u graag aan de hand van foto’s nader kennismaken met ons hospice. Wilt u ons huis eens met eigen ogen zien, dan bent u uiteraard van harte welkom op ons adres in Wilnis.

 + Fotogalerij van het Johannes Hospitium

Keurmerk Palliatieve Zorg

Het keurmerk is een aantoonbare erkenning van de kwaliteitsstatus van de organisatie of professional. Deze erkenning wordt zowel door interne als externe betrokkenen gewaardeerd.  Belanghebbenden waaronder cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars, erkennen de Perspekt keurmerken in de zorg als instrument om de kwaliteit te duiden.  Sinds 2003 is het Johannes Hospitium in het bezit van dit Keurmerk Palliatieve zorg. De laatste toetsing in 2010 werd met glans doorstaan. In november 2013 is wederom een audit gedaan en hebben we ons keurmerk behaald. In het 3e kwartaal 2016 vindt de audit plaats voor het Prezo Keurmerk.

 

Naast het Keurmerk Palliatieve Zorg worden de volgende eisen gesteld aan onze organisatie:

Achmea stelt aan ons, naast de prestatieomschrijving van de NZa, aanvullende leveringsvoorwaarden aan de leveringsvorm:

Palliatieve zorg

Indien de prestatie geleverd wordt in het kader van extramurale palliatief terminale zorg dan dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

• De zorg wordt geleverd zoals verwoord in Palliatieve zorg, Richtlijnen voor de praktijk (VIKC/ IKNL, 2010).

• De zorgaanbieder maakt in het zorgleefplan naast de fysieke en sociale aspecten tevens zichtbaar dat de cliënt de gewenste geestelijke/spirituele zorg wordt aangeboden en dat zij ook de naasten van de cliënt begeleiding en nazorg biedt.

• De zorgaanbieder draagt 24 uur per dag, 7 dagen per week zorg voor de beschikbaarheid van verpleegkundigen met deskundigheidsniveau 4 of 5, welke bevoegd en bekwaam zijn om palliatieve zorg te kunnen bieden (zoals beschreven in de competentiebeschrijving voor verpleegkundigen Palliatieve Zorg V&VN) en waarbij een minimaal niveau 4 verpleegkundige ook de Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundige is van de cliënt. Tevens is de zorgverlener die op dat moment de zorg verleent aantoonbaar geschoold in de psychosociale aspecten, pijnbestrijding en verpleegtechnische handelingen.

• De zorgaanbieder beschikt over een, direct bij het primair proces betrokken, aandachtsfunctionaris voor palliatieve zorg.

• Binnen een netwerk zijn huisartsen en/of SOG die binnen het consultatieteam beschikbaar zijn tenminste gestart zijn met
de kaderopleiding palliatieve zorg of de z.g. Cardiff opleiding Palliatieve zorg. De zorgaanbieder maakt aantoonbaar gebruik van deze consultatievoorziening.

• Indien er zorg geleverd wordt in een hospice, dan gaat onze voorkeur uit naar een hospice met een keurmerk palliatieve zorg.

• Indien de zorg geleverd wordt in een High Care Hospice, dan dient deze aangesloten te zijn bij de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN).

• Indien de zorg geleverd wordt in een Bijna Thuis Huis dan dient deze aangesloten te zijn bij de Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg.

• De zorgaanbieder maakt, indien aanwezig binnen het werkgebied, aantoonbaar gebruik van de LESA palliatieve zorg.

• De zorgaanbieder participeert actief binnen het Netwerk Palliatieve Zorg en conform de afspraken die binnen het Netwerk zijn gemaakt.

• Zorgaanbieders die palliatief terminale zorg (WHO definitie) leveren dienen een visie en beleid te hebben ontwikkeld voor deze zorg.

Klik voor meer informatie op het logo.

ANBI_zk_FC_blauw kopieDe stichting Johannes Hospitium De Ronde Venen is ingeschreven als erkend ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’: ANBI onder fiscaalnummer 8112.08.941. U kunt uw giften aan ons daarom als giftenaftrek op uw aangifte inkomstenbelasting in mindering brengen.