Eisen die aan ons worden gesteld

Achmea stelt aan ons, naast de prestatieomschrijving van de NZa, aanvullende leveringsvoorwaarden aan de leveringsvorm:

Palliatieve zorg

Indien de prestatie geleverd wordt in het kader van extramurale palliatief terminale zorg dan dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

• De zorg wordt geleverd zoals verwoord in Palliatieve zorg, Richtlijnen voor de praktijk (VIKC/ IKNL, 2010).

• De zorgaanbieder maakt in het zorgleefplan naast de fysieke en sociale aspecten tevens zichtbaar dat de cliënt de gewenste geestelijke/spirituele zorg wordt aangeboden en dat zij ook de naasten van de cliënt begeleiding en nazorg biedt.

• De zorgaanbieder draagt 24 uur per dag, 7 dagen per week zorg voor de beschikbaarheid van verpleegkundigen met deskundigheidsniveau 4 of 5, welke bevoegd en bekwaam zijn om palliatieve zorg te kunnen bieden (zoals beschreven in de competentiebeschrijving voor verpleegkundigen Palliatieve Zorg V&VN) en waarbij een minimaal niveau 4 verpleegkundige ook de Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundige is van de cliënt. Tevens is de zorgverlener die op dat moment de zorg verleent aantoonbaar geschoold in de psychosociale aspecten, pijnbestrijding en verpleegtechnische handelingen.

• De zorgaanbieder beschikt over een, direct bij het primair proces betrokken, aandachtsfunctionaris voor palliatieve zorg.

• Binnen een netwerk zijn huisartsen en/of SOG die binnen het consultatieteam beschikbaar zijn tenminste gestart zijn met
de kaderopleiding palliatieve zorg of de z.g. Cardiff opleiding Palliatieve zorg. De zorgaanbieder maakt aantoonbaar gebruik van deze consultatievoorziening.

• Indien er zorg geleverd wordt in een hospice, dan gaat onze voorkeur uit naar een hospice met een keurmerk palliatieve zorg.

• Indien de zorg geleverd wordt in een High Care Hospice, dan dient deze aangesloten te zijn bij de Associatie van High Care Hospices (AHCH).

• Indien de zorg geleverd wordt in een Bijna Thuis Huis dan dient deze aangesloten te zijn bij de Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg.

• De zorgaanbieder maakt, indien aanwezig binnen het werkgebied, aantoonbaar gebruik van de LESA palliatieve zorg.

• De zorgaanbieder participeert actief binnen het Netwerk Palliatieve Zorg en conform de afspraken die binnen het Netwerk zijn gemaakt.

• Zorgaanbieders die palliatief terminale zorg (WHO definitie) leveren dienen een visie en beleid te hebben ontwikkeld voor deze zorg.